Kandydaci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w roku ubiegania się o przyjęcie na studia i są laureatami lub finalistami określonych olimpiad, konkursów i turniejów zostaną przyjęci na dane studia z pominięciem procedury kwalifikacyjnej lub zostanie im przyznana liczba punktów P równa 100 z odpowiedniego przedmiotu.

Dla uzyskania tych uprawnień należy, po założeniu IKR wprowadzić w zakładce ”osiągnięcia” nazwę olimpiady/konkursu, stopień uzyskanego wyróżnienia.

Uzyskany dyplom lub zaświadczenie muszą zostać dostarczone do Biura ds. Przyjęć na Studia lub przesłane w postaci skanu do wymaganego w terminarzu rekrutacji dnia na adres: dorota.przyluska@pw.edu.pl. Przesłanie skanu nie zwalnia jednak z obowiązku dostarczenia oryginału w momencie składania pozostałych dokumentów.